Kabul Edilen Bildiriler

Bildiri No Bildiri Adı Yazarlar
B001 İş Yerinde Sosyal Cesaret Davranışının Yalnızlık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Hande Ulukapı Yılmaz – Abdullah Yılmaz
B002 Çalışma Türünü İçselleştirme, Örgütsel Özdeşleşme ve Yapısal Kimlik İşi Mustafa Özseven
B003 Meskun Kurumsallık ve Sosyal Etkileşim: Türk Sağlık Alanında Mikro Düzeyde Bir Araştırma Mustafa Özseven
B005 Girişimcilik Üzerine Bir Film Analizi: Enrico Piaggio-Vespa Öncü Süeda Emniyet – Kerem Cuşkun – Hatice Nur Kekeç – Yaprak Kalafatoğlu
B006 İş Sorumluluğunun İş Yorgunluğu ve İş-Aile Çatışması Üzerindeki Etkisi Gökhan Karadirek
B009 Küresel İlkeler (Global Compact) Bağlamında Etik Yönetimi: BİST Sürdürülebilirlik 25 İşletmelerinde İçerik Analizi Güzin Kıyık Kıcır – Hatice Zümrüt Tonus
B011 Üretim Ve Hizmet Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Stratejilerinin Karşılaştırılması Özlem Özen
B017 Tekstil Kobi’leri Bağlamında Yeşil İşletme Stratejisi Motivasyonlarının AHP Yöntemiyle Önceliklendirilmesi Halil Yorulmaz
B018 Yeni Medyanın Olanak Sağlamasıyla Örgüt Yönetimine Katılımın Dönüşümünü Veri Madenciliği Üzerinden İncelemek: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Örneği Hakan Tan – İsnur İnci Armutlu
B019 Kimlik Çalışması Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi Şükriye Ulaşkın
B020 Stratejik Çevikliğin ve Çevresel Dinamizmin, Örgütsel Çift Yönlülük ve Dijital Dönüşüm ile Rekabet Avantajı İlişkisindeki Etkilerinin Kobi’lerde Araştırılması F. Oben Ürü – Ebru Gözükara – Ali Anıl Ünsal
B022 Okul Liderlerinin Karar Verme Süreçlerini Etkileyen Faktörler: Etik Değerler ve Meşru Olmayan Görevler Server Sevil Akyürek – Recep Gündoğan
B023 İş Hayatında Yeni Kavramlar: Bulanıklaşan Çalışma Saatleri Ve Ulaşılamama Hakkı Üzerine Bir Değerlendirme Ayşe Merve Urfa – Nazlı Yüceol – Esin Can
B024 Dijital Taylorizm Odağında Algılanan Örgütsel Destek Düzeylerinin (Pandemi Süreci Özelinde) Değerlendirilmesi: Ağır Sanayi Çalışanları İle Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama Ahmet Tuğrul Küçükyiğit – Emel Burak
B028 Çalışanların Bilişsel Esneklik Ve Problem Çözme Becerileri Performansları İle İlişkili Mi? Alper Girgin – Okan Yaşar
B029 Kabin Ekiplerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Ekip Kaynak Yönetimi Becerileri Üzerine Etkisi Selin Yeğin Keklik – Dilek Işılay Üçok
B031 Liderler Çalışanlarını Duygusal Talebin Zararlı Etkilerinden Nasıl Korur? Liderin Duygusal Zekası ve Mizahının Rolü Ezgi Gümüşkaya – Gökhan Karagonlar
B032 Start-Upların Yolculuğu: Meşruiyet Kazanma Arayışı Üzerine Bir Vaka Analizi Ceyda Kavurmacı Aytaç – Yasemin Karatekin Alkoç
B033 Konjonktür Dalgalanmaları Ve Makro İhtiyati Tedbirlerin Banka Orta Düzey Yöneticilerinin Stratejik Rolleri Üzerindeki Etkisi Yunus Demirel – Muhteşem Baran
B036 İstanbul’un Tarihi Yarımada Bölgesindeki Girişimsel Faaliyetlerin Zamansal ve Mekânsal Değişimi: Bir Bibliyografya Denemesi Akansel Yalçınkaya – Nihat Erdoğmuş
B042 Kapsayıcılık Kültürü Perspektifinden Beyaz Yakalı Çalışanların Örgüt Temelli Öz-Saygı Algıları: Nitel Bir Araştırma Cem Güney Özveren – Merve Gerçek – Selçuk Yeke
B044 Yeşil Örgütsel Davranış Literatürünün Gelişim Süreci: Bibliyometrik Bir Analiz Utku Demirci – Şeyma Gün Eroğlu
B051 İş Tutkusunun Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisi: Duygusal Tükenmenin Aracı Rolü Sevgi Emirza – Ayça Kübra Hızarcı  – Ömür Neczan Timurcanday Özmen  – Alev Katrinli
B053 Türk ve Alman Tekstil & Konfeksiyon Sanayilerinin Uluslararası Rekabetçi Güçlerinin Karşılaştırılması Bahar Divrik
B054 Kurucu-Yönetici Mantığından Profesyonel Yönetici Mantığına: Bir Tipoloji Önerisi Zeynep Baysal – Hatice Zümrüt Tonus
B055 Kuruma Atfedilen Nitelikler (Kan) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi ve Kurumsal İtibara Etkisi Gizem Bilginer – Pınar Süral Özer
B056 Kişilik Özellikleri ve Görev Performansı İlişkisinde İş Yönetimi Yetkinliklerinin Aracılık Etkisi Neslihan Çoban – Oya İnci Bolat – Tamer Bolat
B058 Polikronisiteden Çalışan Yaratıcılığına İşe Adanmışlığın Aracılığıyla Yolculuk Eray Ekin Sezgin
B059 Sosyal Girişimcilerin Değerlerini Anlamak: Değerlerin Sosyal Girişimcilikteki Rolüne Yönelik Bir Araştırma Ömür Kılınçarslan – İbrahim Efe Efeoğlu
B066 Örgütsel Utanç Davranışını Anlamak: Allah Utandırmasın! İpek Nazlı – Hakkı Aktaş
B069 Bir Melez Özbiçimlenme Vakası Olarak İstanbul Üniversitesi’nde Mülteci Akademisyenlerin İstihdamı Mehmet Eryılmaz – Dilek Zamantılı Nayır
B070 Sağlık Çalışanlarında İş Motivasyonunun İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun ve İşyerinde Can Sıkıntısının Aracılık Rolü Bilal Çankır – Mehmet Çiğdem – Furkan Baki Zaralioğlu
B071 Gelişmiş Ülkelerden Gelişmekte Olan Ülkelere Politika Transferi Ne Kadar Etkilidir? Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama Örneği Semih Ceyhan – Mehmet Barca
B074 Mutluluk ve İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısının İşten Ayrılma Nedeni Üzerindeki Etkisi Gülbeniz Akduman – Zeynep Hatipoğlu
B075 Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne İş Alanındaki Dönüşümü Dersaadet Ticaret Odası Gazetesinin İçerik ve Söylemi Üzerinden Okumak (1885-1929) Ali Doğan – Mehmet Erçek
B077 Havacılık Sektöründe Duygusal Emek Kavramı Üzerine Metaforik Bir Araştırma Ramazan Çoban – Seda Mumlu Karanfil
B078 Etik Liderliğin Çalışan Sesliliğine Etkisinde Örgütsel İletişim İkliminin Aracılık Rolü Ahmet Tuncay Erdem – Senem Altan
B079 Paradoksal Liderliğin Yenilik Performansına Etkisinde Stratejik Çevikliğin Aracı Rolü: Iğdır OSB’de Bir Karma Yöntem Araştırması Hakan Çayalan – Gözde Kosa – Sebahattin Yıldız
B082 Örgüte Duyulan Güven ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Psikolojik Rahatlığın Rolü Semiha Kılıçaslan – Neslihan Şimşek Ilkım   – Neslihan Derin
B083 Hayalet Uçuşların Ardındaki Tarihsel Haklar: Aktörlerin Değişiklik İnşası Leyla Adiloğlu Yalçınkaya
B087 İş Zanaatkarlığı Üzerine Bibliyometrik Analiz Şafak Öz Aktepe
B089 Bir Covıd-19 Fenomeni: Teknostres Serap Demirler – Lale Oral Ataç
B090 Kariyer Başarısına Giden Yol: İş Özerkliği ve Algılanan İstihdam Edilebilirlik Gözde Morgül – Mine Afacan Fındıklı
B091 Büyük Dilemma! Çalışan Motivasyonu Evde mi Yoksa İşyerinde mi Daha Yüksektir? Evden ve İşyerinde Çalışmanın Çalışan Motivasyonuna Etkisinin Elektroensefalografi Yöntemi ile Ölçümü Yasin Aksoy
B093 Stratejık Yönetim Alanında 1990’lardan Günümüze Yapılan Çalışmaların “Long Range Planning” Dergisi Özelinde Bibliyometrik Analizi Oytun Yavuz – Refika Bakoğlu
B094 İşletmecilik Alanında Kadınlar Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bibliyometrik Analizi Muhammet Fatih Şengüllendi
B096 Türkiye Bağlamında Cenaze Hizmetleri “İş” Modeli Umut Sanem Çitçi Türküstün – Adem Sağır
B097 Çevreci Davranışta Zekânın Yeri: Evrensel Değerler Üzerine Bir Araştırma Aygül Turan – Mina Özevren
B102 Arayüz Örgütsel Alanların Doğuşu: Türk Askeri Sağlık Alanı Örneği Mehmet Metehan Çetintaş – Bilçin Tak Meydan
B104 Takım Algısının Değişim Eğilimlerine Etkisinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Düzenleyici Etkisi Cemil Çınar – Mustafa Sundu
B108 Lider Kadınların Deneyimlerini İş Dünyası Dergisinden Okumak: Capital Dergisi Kadın Araştırmaları Üzerine Nitel Bir Çalışma Benan Kurt Yılmaz – Ela Burcu Üçel – Sürgevil Dalkılıç
B110 Sanal Organizasyonlarda Örgüt Kültürü ve Sosyal Sürdürülebilirlik: B2C Şirketleri Üzerine Nicel Bir Araştırma Pınar Acar – Sanem Kumru
B111 Kadına Özgü Bir Mesleğe Erkeğin Girişi: Hemşirelik Mesleki Kimliği Üzerine Bir Araştırma Senay Yürür – Feride Aydın – Ahmet Başaran
B112 Dijitalleşmenin Çevresel Belirsizlik Ortamında Çevikliğe Etkisi Ümran Güler – Rukiye Sönmez
B113 Girişimci Liderlik Literatürünün Bibliyometrik Analizi Emirhan Yetiş – Mustafa Fedai Çavuş – Hasan Sadık Tatlı
B114 Çalışan Sadakatinin Örgüt Yararına Etik Dışı Davranışlar ve Bilgi İfşasına Etkisinde Ahlaki Çözülmenin Aracı ve Düzenleyici Rolü Nihat Emre Börekçi – Sebahattin Yıldız
B115 İşyeri Nezaketsizliği ve Kaygı İlişkisi: Kendini Ayarlamanın Düzenleyici Etkisi Kıymet Duygu Erdaş – Uzay Dural
B116 Firma Tarihçelerinde Öne Çıkan Temalar: İçerik Analizi Yöntemi ile Bir İnceleme Kemal Demir – Hakan Baltacı
B119 Aşırı Bağlanarak mı Tükeniyoruz? Genişletilmiş Bir Çaba-Ödül Dengesizliği Modeli Testi Şerife Örs – Orkun Demirbağ
B121 Kronik Hastalıkların İş Yaşamındaki Tutum ve Davranışlara Yansımaları Benan Arda – Pelin Kanten – Merve Gözde Durmaz – Yener Pazarcık
B123 Örgütsel Performansı Artıran Bir Değişken Olarak Dijital Olgunluk ve Öncülleri: Tekstil İşletmesi Örneği Engin Deniz Eriş – Ömür Neczan Timurcanday Özmen  – Songül Gökhan
B127 Hizmetkar Liderlik ile Takipçi Duygusal Bağlılığı: Takipçi İş Tatmininin Aracılık Rolü Nevra Baker
B129 Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Yaşın Düzenleyici Rolü: İmalat Sektöründe Bir Araştırma Sıdıka Ece Yılmaz – Konuralp Sezgili – Azmi Yalçın
B130 Aile Şirketlerinde Aile Yapısının Şirketin İnsan Kaynakları Uygulamalarına Olan Etkileri Ekin Gülsüm Turan
B131 Sosyal Ağların Bireysel Performansa Etkisini Anlamak: Mavi Yaka Çalışanlar Üzerinde Bir Çalışma Nilay Bakioğlu – Okan Yaşar
B132 “Kurumsal İş” Çalışmaları: Bibliyometrik Bir Analiz (2007 – 2022) Önder Sakal
B133 Ben Değil Biz Algısı Yenilikçi Davranışı Etkiler Mi? Kariyer Tatmininin Aracılık Rolü Gökhan Demiray – Sefa Ceyhan
B134 Eleştirel Yönetim Çalışmaları Perspektifinden Queer Liderlik Performansı Üzerine Niteliksel Bir İnceleme Emir Özeren – Gizem Mutış
B135 Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Örgütsel Kayırmacılık (Kronizm) ve Bilişsel Yorgunluk İlişkisinde İş Güvencesizliğinin Aracı Rolü Orkun Demirbağ – Kübra Şimşek Demirbağ
B137 Operasyonel Mükemmellik ve Sürdürülebilirlik: ABD, Avrupa Ve Türkiye’deki Sürdürülebilirliğe Bağlı Hazır Giyim Üreticilerinin Karşılaştırmalı Analizi Shadi Rashvand – Deniz Tunçalp
B142 Kurumsal Mantıkları Yansıtan Sembollerin Gösterge Bilim Tekniği ile İncelenmesi: Motosiklet Kulüpleri Üzerine Bir Çalışma Hazal Duman Alptekin
Back to top of page